National Anthem – Zimbabwe Native Anthem Text Lyrics

1.Simudzai mureza wedu weZimbabwe Yakazvarwa nomoto wechimurenga; Neropa zhinji ramagamba Tiidzivirire kumhandu dzose; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe. 2.Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa Namakomo, nehova, zvinoyevedza Mvura ngainaye, minda ipe mbesa Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe. 3.Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe Nyika yamadzitateguru ... [Read More]